Przejdź do treści
lws-v2

Projekt „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi. Całkowita wartość projektu: 3 501 334,97 zł, w tym dofinansowanie: 3 151 201,47 zł i wkład własny Gminy Lublin: 350 133,50 zł.

Grupę docelową stanowią uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki z 3 ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży z terenu woj. lubelskiego tj.:
•    Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
•    Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego,
•    Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.

Celem głównym projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 43 nauczycieli i 400 uczniów i uczennic z 3 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022 roku.

Działania realizowane w projekcie:
1.    Organizacja staży;
2.    Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych;
3.    Zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi;
4.    Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
5.    Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;
6.    Organizacja zajęć przyczyniających się rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa nauczyciela LWS
Regulamin uczestnictwa ucznia LWS
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy Ucznia – TM
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Zał. 3 Oświadczenie uczestnika wizerunek głos
Zał. 4 Opinia wychowawcy (cz. I, II, III)