Przejdź do treści

Lublin stawia na zawodowców

Projekt „Lublin stawia na zawodowców” realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Projekt realizowany jest w 4 szkołach zawodowych, tj.:

 • Technikum Drzewnym w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie;
 • Technikum Mechanicznym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Lublinie;
 • Technikum Transportowo – Komunikacyjnym w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie;
 • Technikum Specjalnym nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w czterech szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dn. 31.08.2020 r., jak również zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych min. 444 uczniów, 26 nauczycieli oraz 25 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane w projekcie:

 • Organizacja staży oraz wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli u pracodawców;
 • Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • Zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi;
 • Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
 • Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć na kwotę ok. 1 000 000,00 zł;
 • Platforma współpracy pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (TM LCKZiU)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z OŚWIADCZENIEM (UCZNIOWIE)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z OŚWIADCZENIEM (NAUCZYCIELE)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UZUPEŁNIAJĄCY

Lublin stawia na zawodowców – strona projektu w serwisie internetowym Urzędu Miasta Lublin