Przejdź do treści

SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym. Celem działalności
Szok – u jest przygotowanie młodego człowieka do wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zgodnej z jego predyspozycjami i możliwościami, do poruszania się po rynku pracy oraz
świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery proponuje konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla uczniów w zakresie:

 • Rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji
 • Poruszania się po świecie zawodów
 • Przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej
 • Planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim
 • Szukania sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami
 • Autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
 • Radzenia sobie ze stresem, planowania czasu
 • Technik efektywnego uczenia się
 • Roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą
 • Inne…

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje:

 • Porady i informacje zawodowe
 • Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
 • Spotkania informacyjno – szkoleniowe
 • Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje:

 • Testami badającymi cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje zawodowe
 • Informacjami o ścieżkach kształcenia
 • Informatorami o zawodach, opisami zawodów
 • Materiałami informacyjnymi o szkolnictwie wyższym
 • Multimedialnymi programami doradczymi
 • Informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych
 • Filmami zawodoznawczymi
 • Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa,
studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne
i biznesowe. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

zobacz link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

INFORMACJE O WYBRANYCH ZAWODACH 

zobacz link: https://psz.praca.gov.pl/infodoradca

BAROMETR ZAWODÓW

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt
zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających
wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

zobacz link: https://barometrzawodow.pl/

BAROMETR MANPOWER PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

zobacz link: https://www.manpowergroup.pl/

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH On-Line

Opracowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie
Wirtualna przestrzeń Zasobów Informacji Zawodowych – to zbiór przydatnych i ciekawych informacji, które pogrupowane są w następujących obszarach tematycznych:

 1. zawody i specjalności;
 2. rynek pracy, w tym pracodawcy i profile prowadzonych przez nich działalności;
 3. zakres i formy działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 4. szkoły i instytucje szkoleniowe;
 5. stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania;
 6. metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 7. sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 8. zasady przygotowywania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych;
 9. strony internetowe, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 10. warunki świadczenia pracy;
 11. warunki podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 12. projekty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Plik do pobrania: Zasoby_Informacji_Zawodowej_Online_lipiec_2021