Liga SumiBOT

GIMNAZJALNA LIGA SUMIBOT

Cele przedsięwzięcia:

 1. Propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy technicznej – dziedziny techniki stanowiącej połączenie mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki, służącej projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń.
 2. Efektywne wykorzystanie wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną, rozwijanie własnych pasji oraz możliwość określenia kariery własnej ścieżki zawodowej.
 3. Rozwijanie zainteresowania praktycznym zastosowaniem informatyki w nowoczesnej technice.
  Pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych.
 4. Kreowanie postaw współzawodnictwa, rywalizacji i kreatywności w przyswajaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności technicznych.

Uczestnicy i ich zadania:

 1. Uczestnikami Gimnazjalnej Ligi Mini Robotów są zespoły uczniów Gimnazjów Miasta Lublin i powiatu lubelskiego.
 2. W Gimnazjalnej Lidze SumiBOT uczestniczą także zespoły uczniów spoza Lublina i powiatu lubelskiego.
  Zespoły pracują pod opieką nauczyciela informatyki, techniki lub innej osoby deklarującej chęć udziału, sprawowania opieki i ponoszenia odpowiedzialności za uczniów i powierzony sprzęt.
 3. Uczestnicy mają obowiązek dokumentowania działań na stronach internetowych i uczestnictwa w zawodach mini robotów minimum 2 razy w ciągu semestru.

Zobowiązania:

 1. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz firma Mechatronik Artur Grochowski zobowiązali się do:
  – nieodpłatnego przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie budowy i programowania mini robotów,
  – nieodpłatnego użyczenia sprzętu.
 2. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udostępnia pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń oraz rozgrywania zawodów w terminie uzgodnionym przez uczestników, opiekę organizacyjną i sędziowską.
 3. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego umożliwia wymianę doświadczeń między uczestnikami na platformie internetowej.
 4. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli udziela wszelkiego wsparcia organizacyjnego i metodycznego.

Zawody:

 1. Zawody mini robotów rozgrywane są zgodnie z odrębnym regulaminem.
 2. Na koniec rundy rozgrywek wyłaniany jest zespół mistrzowski, który odniesie najwięcej zwycięstw oraz zaprezentuje największy postęp w programowaniu robotów.