Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Z MCI mogą korzystać uczniowie i pracownicy Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie.
 2. MCI jest miejscem realizacji zajęć indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w sieci Internet i użytkowaniu programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Indywidualne korzystanie z komputerów odbywa się za zgodą nauczyciela bibliotekarza w ustalonych godzinach otwarcia MCI.
 4. Każdy uczeń korzysta tylko z przydzielonego mu stanowiska i odpowiada za powierzony mu sprzęt.
 5. Zabrania się wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania.
 6. Nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom lub nauczycielom bibliotekarzom.
 7. Do MCI nie wnosi się żadnych napojów ani jedzenia.
 8. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby (osoba druga za zgodą dyżurującego nauczyciela).
 9. W MCI nie wolno korzystać z żadnych elektronicznych nośników informacji przynoszonych z zewnątrz.
 10. Użytkownik, chcąc korzystać z dyskietki, płyty CD lub pendriv’a, ma obowiązek sprawdzenia programem antywirusowym. Można ich używać tylko w celu skopiowania wyszukanych danych.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 12. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela(np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 13. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 14. Każdy uczeń przed rozpoczęciem pracy przy komputerze wpisuje się do zeszytu ewidencyjnego znajdującego się przy każdym stanowisku oraz zgłasza ten fakt dyżurującemu nauczycielowi.
 15. Użytkownik może wydrukować wyszukane materiały tylko za zgodą dyżurującego nauczyciela.
 16. Każdą niesprawność komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 17. Użytkownik korzystający z MCI jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku na stanowisku pracy (zasunąć krzesło, pozbierać notatki).
 18. W razie wypadku, wynikającego np. z porażenia prądem, należy natychmiast odłączyć zasilanie, udzielić pierwszej pomocy i zorganizować pomoc lekarską. O zdarzeniu musi być powiadomiony nauczyciel i dyrektor szkoły.
 19. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera na okres wskazany przez nauczyciela – opiekuna MCI.