Deklaracja dostępności

Lubelskie Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczengo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny lckziu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
    • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
    • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
  2. Nie wszystkie elementy na stronie spełniają kryterium kontrastu.
  3. Pojawią się błędy w semantyce html.

Prowadzący witrynę dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców witryny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-17. Oświadczenie ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.