Pedagog szkolny

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

poniżej zamieszczam kilka istotnych informacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców:

1. Pedagog szkolny : Marzena Gruszka pokój 116

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 9.00 – 13.00
 • wtorek: 9.00 – 13.00
 • środa: 13.00 – 17.00
 • czwartek: 9.00 – 13.00
 • piątek: 8.00 – 12.00

2. Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Lublinie mieszcząca się w budynku szkoły, tel. 509-731-851, www.zp1.lublin.pl

Specjalistami odpowiedzialnymi za szkołę są:
Psycholog- mgr Katarzyna Gajewska
Pedagog- mgr Joanna Szuran

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły,
jednak w przypadku problemów dydaktycznych wymagana jest opinia wychowawcy.

3. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty szkoła honoruje wyłącznie opinie wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art.82 ustawy oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczni-pedagogicznych(poradnie te znajdują się w wykazie Kuratora Oświaty). Wszystkie opinie , które uczeń chce złożyć w szkole, muszą zostać złożone w sekretariacie szkoły, skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z opiniami innych nauczycieli uczących. Do szkoły należy składać oryginał opinii bądź jego kopię potwierdzoną przez szkołę.

4. Uczniowie, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456zł netto mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Termin składania wniosków wraz z zaświadczeniami – do 15 września każdego roku(jest to termin ustawowy). Informacje i druki do pobrania są u pedagoga szkolnego od 1 września.

5. Uczniowie, w których rodzinie dochód miesięczny nie przekracza 526,50zł mogą ubiegać się o bezpłatne obiady.Aby otrzymać ww.pomoc należy zwrócić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia( www.mopr.lublin.pl – zakładka:Gdzie się udać); tel.81 446-53-10. Uczniowie zamieszkali poza Gminą Lublin ubiegają się o pomoc w swojej gminie.

6. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do sekretariatu szkoły.

7. Ważna informacja dla rodziców wyjeżdżających za granicę na dłuższy czas:
Szanowni Państwo przypominam, że dziecko pozostawione pod opieką dziadków lub innych krewnych musi mieć prawnego opiekuna, który będzie podejmował wszystkie decyzje dotyczące dziecka w Państwa imieniu. Instytucją, do której należy
się zwrócić z prośbą o ustanowienie prawnego opiekuna jest Sąd Rodzinny. Adres placówki:

Sąd Rodzinny i Nieletnich
ul.Wallenroda 4D, 20-607 Lublin.

8. Miejsca, gdzie można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, socjalną, prawną w przypadku przemocy w rodzinie, istnienia problemów uzależnień itp. Podaję przydatne strony oraz numery telefonów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5w Lublinie ul.Magnoliowa 8 Tel. 509-731-851, www.zp1.lublin.pl (mieści się w budynku LCKZiU)
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, Lublin, ul. Probostwo 6a, tel.81 466-55-46, 81 446-55-47, całodobowy telefon zaufania 81 534-60-60; www.ciklublin.pl
 • Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, Lublin, ul. Popiełuszki 28e, Tel. 81 466-55-48, 81 466-55-49, 603-780-650;
 • Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży,ul.Karłowicza 1, tel.81 532-29-79, olu.lublin.pl.
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Lublin ,ul.Zakładowa 11a,tel.81 533-84-95,
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień, Lublin, ul.Hutnicza 10b, tel. 81 745-10-10;
 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa, Serwis pomocowo-edukacyjny, bezpłatne porady on-line: www.narkomania.org.pl
 • Fundacja Praesterno, Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Organowa 4, tel.81 740-66-44; 601-199-711;
 • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 11-61-11, www.116111.pl

Materiały do pobrania

Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii CZ I.pdf

Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko Cz III.pdf

Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii – CZ. IV.pdf