Doradca zawodowy w LCKZiU

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w LCKZiU absolwentów Szkół Podstawowych (ich rodziców i opiekunów) zachęcamy do kontaktu z doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole – Panem Mirosławem Górczyńskim.
Można z nim porozmawiać online na platformie Microsoft Teams codziennie, po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail: mgorczynski@wp.pl lub telefonicznym: 502 661 342 (celem uzyskania kodu dostępu do zespołu „zajęcia online” na Microsoft Teams).

Kontakt jest możliwy w następujących godzinach:
Poniedziałek – 9:00 – 12:00
Wtorek 9:00 – 12:00
Środa 9:00 – 12:00
Czwartek 13:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 12:00


Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego oraz psychologiczno-pedagogicznego wsparcia ucznia określają:

  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325);
  • Wydane na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt. 5

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 r. poz. 1647)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 poz. 323) – wchodzi w życie 01.09.2019 r.

  • Wydane na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 11

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 poz. 322) – wchodzi w życie 01.09.2019 r.

  • Wydane na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 7b

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2019 poz. 1322)

Najważniejsze zadania nauczyciela doradcy zawodowego w szkole obejmują:

1. – systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2. – opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;

3. – wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;

4. – koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

5. – realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

6. – realizowanie zadań i działań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmujących:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszystkie te zadania mogą być realizowane na godzinach wychowawczych, na godzinach doraźnych zastępstw, w trakcie realizacji zadań projektowych, w trakcie indywidualnych spotkań z uczniem.

Nauczyciel doradca zawodowy wspiera szkołę w zakresie pomocy uczniom w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadzi także działania doradcze skierowane do rodziców. Poprzez swoje działania w zakresie świadczenia usług informacji zawodowej i doradztwa zawodowego stara się zminimalizować liczbę nieprzemyślanych, przypadkowych decyzji uczniów dotyczących ich ścieżki kształcenia oraz przyszłości edukacyjno-zawodowej. Stara się pomóc młodzieży w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki wybrać zawód, który będzie zgodny z posiadanymi przeze mnie predyspozycjami, a jego wykonywanie przyniesie mi satysfakcję?”

Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane przez doradcę zawodowego są kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych, nauczycieli wychowawców, nauczycieli specjalistów, nauczycieli bibliotekarzy).

Godziny pracy doradcy zawodowego w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie (są to jednocześnie godziny otwarcia Szkolnego Ośrodka Kariery):

  • Poniedziałek 8:30 – 12:30
  • Wtorek 8:30 – 12:30
  • Środa 8:30 – 12:30
  • Czwartek 12.30 – 16.30
  • Piątek 8:30 – 12:30

Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Rób co lubisz a nie będziesz musiał pracować.” Pomoc doradcy zawodowego może okazać się w tym bardzo przydatna.

Pliki do pobrania:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
SALA 109
MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
mgorczynski@wp.pl