IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Doradca zawodowy w LCKZiU

Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r., poz. 532).

Najważniejsze zadania nauczyciela doradcy zawodowego w szkole obejmują:

Zadanie 1 – systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

Zadanie 2 – gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

Zadanie 3 – prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; Do najważniejszych form tych zajęć należą: lekcje prowadzone według ustalonego programu, warsztaty obejmujące naukę konkretnych umiejętności związanych z zarządzaniem własną karierą edukacyjno-zawodową, indywidualne konsultacje związane z samopoznaniem, indywidualne konsultacje i zajęcia wspierające proces przejścia uczniów ze szkoły na rynek pracy, pomoc absolwentom w znalezieniu pracy;

Zadanie 4 – koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

Zadanie 5 – współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W obszar tego zadania wchodzi również współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi;

Zadanie 6 – wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Wszystkie te zadania mogą być realizowane na godzinach wychowawczych, godzinach doraźnych zastępstw, godzinach wynikających z art. 42, w trakcie realizacji zadań projektowych, w trakcie samodzielnej pracy ucznia, jako zajęcia dodatkowe po lekcjach.

Nauczyciel doradca zawodowy wspiera szkołę w zakresie pomocy uczniom w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadzi także działania doradcze skierowane do rodziców. Poprzez swoje działania w zakresie świadczenia usług informacji zawodowej i doradztwa zawodowego stara się zminimalizować liczbę nieprzemyślanych, przypadkowych decyzji uczniów dotyczących ich ścieżki kształcenia oraz przyszłości edukacyjno-zawodowej. Stara się pomóc młodzieży w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki wybrać zawód, który będzie zgodny z posiadanymi przeze mnie predyspozycjami, a jego wykonywanie przyniesie mi satysfakcję?”

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym. Celem działalności Szok – u jest przygotowanie młodego człowieka do wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zgodnej z jego predyspozycjami i możliwościami, do poruszania się po rynku pracy oraz świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery proponuje konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla uczniów w zakresie:

 • Rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji
 • Poruszania się po świecie zawodów
 • Przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej
 • Planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim
 • Szukania sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami
 • Autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
 • Radzenia sobie ze stresem, planowania czasu
 • Technik efektywnego uczenia się
 • Roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą
 • Inne…

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje:

 • Porady i informacje zawodowe
 • Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
 • Spotkania informacyjno – szkoleniowe
 • Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje:

 • Testami badającymi cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje zawodowe
 • Informacjami o ścieżkach kształcenia
 • Informatorami o zawodach, opisami zawodów
 • Materiałami informacyjnymi o szkolnictwie wyższym
 • Multimedialnymi programami doradczymi
 • Informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych
 • Filmami zawodoznawczymi
 • Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego

Godziny pracy doradcy zawodowego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie (są to jednocześnie godziny otwarcia Szkolnego Ośrodka Kariery):

 • Poniedziałek 8.00 – 12.00
 • Wtorek 8.00 – 12.00
 • Środa 8.00 – 12.00
 • Czwartek 12.30 – 16.30
 • Piątek 14.00 – 18.00

Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Rób co lubisz a nie będziesz musiał pracować.” Pomoc doradcy zawodowego może okazać się w tym bardzo przydatna.

Pliki do pobrania:

SERDECZNIE ZAPRASZAM
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
SALA 209
MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
NAUCZYCIEL DORADCA ZAWODOWY
mgorczynski@wp.pl