IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Doradca zawodowy w LCKZiU

Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określają:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – w tym m.in.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 w sprawie doradztwa zawodowego;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 03.08.2018 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 28 marca 2017 r. o ramowych planach nauczania dla publicznych szkół.

Najważniejsze zadania nauczyciela doradcy zawodowego w szkole obejmują:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; (w roku szkolnym 2018/2019 ten cel nie jest realizowany);
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz koordynacja jego realizacji;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • realizowanie zadań i działań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmujących:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wszystkie te zadania mogą być realizowane na godzinach wychowawczych, na godzinach doraźnych zastępstw, w trakcie realizacji zadań projektowych, w trakcie indywidualnych spotkań z uczniem.

Nauczyciel doradca zawodowy wspiera szkołę w zakresie pomocy uczniom w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadzi także działania doradcze skierowane do rodziców. Poprzez swoje działania w zakresie świadczenia usług informacji zawodowej i doradztwa zawodowego stara się zminimalizować liczbę nieprzemyślanych, przypadkowych decyzji uczniów dotyczących ich ścieżki kształcenia oraz przyszłości edukacyjno-zawodowej. Stara się pomóc młodzieży w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki wybrać zawód, który będzie zgodny z posiadanymi przeze mnie predyspozycjami, a jego wykonywanie przyniesie mi satysfakcję?”

Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane przez doradcę zawodowego są kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych, nauczycieli wychowawców, nauczycieli specjalistów, nauczycieli bibliotekarzy).

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym. Celem działalności Szok – u jest przygotowanie młodego człowieka do wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zgodnej z jego predyspozycjami i możliwościami, do poruszania się po rynku pracy oraz świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery proponuje konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla uczniów w zakresie:

 • Rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji
 • Poruszania się po świecie zawodów
 • Przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej
 • Planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim
 • Szukania sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami
 • Autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
 • Radzenia sobie ze stresem, planowania czasu
 • Technik efektywnego uczenia się
 • Roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą
 • Inne…

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje:

 • Porady i informacje zawodowe
 • Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
 • Spotkania informacyjno – szkoleniowe
 • Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje:

 • Testami badającymi cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje zawodowe
 • Informacjami o ścieżkach kształcenia
 • Informatorami o zawodach, opisami zawodów
 • Materiałami informacyjnymi o szkolnictwie wyższym
 • Multimedialnymi programami doradczymi
 • Informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych
 • Filmami zawodoznawczymi
 • Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego

Godziny pracy doradcy zawodowego w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie (są to jednocześnie godziny otwarcia Szkolnego Ośrodka Kariery):

 • Poniedziałek 8.00 – 12.00
 • Wtorek 8.00 – 12.00
 • Środa 8.00 – 12.00
 • Czwartek 12.30 – 16.30
 • Piątek 14.00 – 18.00

Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Rób co lubisz a nie będziesz musiał pracować.” Pomoc doradcy zawodowego może okazać się w tym bardzo przydatna.

Pliki do pobrania:

SERDECZNIE ZAPRASZAM
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
SALA 209
MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
NAUCZYCIEL DORADCA ZAWODOWY
mgorczynski@wp.pl