Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Zapraszamy do zapoznania się z informację o opłacie za egzamin maturalny opublikowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie:

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę
w województwie lubelskimmałopolskim i podkarpackim

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:

  1.  absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
  2.  absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie 
od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

tytule wpłaty należy wpisać:

  • Rodzaj egzaminu, jakiego dotyczy opłata: Matura
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole. OKE nie wysyła potwierdzenia dokonania opłaty.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie OKE w Krakowie lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

Uwaga!

  • Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
  • Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej.
  • Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.