Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:
· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego.

Z uwagi na zachowanie procedur obowiązujących w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną wnioskodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia terminu wizyty w szkole.

Kontakt do pedagoga: 791-402-364

Załącznik 1 – Uchwała nr 1122 z regulaminem
Załącznik 2 – Wzór wniosku
Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Pedagog szkolny
Marzena Gruszka