Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Poniższa informacja jest kierowana do absolwentów szkół z województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Absolwenci z innych województw wnoszą opłatę za egzamin na konta macierzystych OKE.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

Egzamin, którego dotyczy opłata: np. Egzamin maturalny
Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: np. Jan Kowalski, PESEL 345678123456
Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: np. Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak informacji w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wniesienia opłaty należy również przedłożyć w szkole.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.